...ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است

ما در ره عشق تو اسیران بلاییم
کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم
بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم
بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم
زهدی نه که در کنج مناجات نشینیم
وجدی نه که در گرد خرابات برآییم
نه اهل صلاحیم و نه مستان خرابیم
اینجا نه و آنجا نه که گوییم کجاییم
حلاج  وشانیم  که از  دار  نترسیم
مجنون صفتانیم که در عشق خداییم
ترسیدن ما هم چو از  بیم   بلا  بود
اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم
ما را به تو سریست که کس محرم آن نیست
گر سر برود سر تو با کس نگشاییم
ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
بر دار  ز  رخ  پرده  که مشتاق لقاییم
دریاب  دل  شمس  خدا   مفتخر  تبریز
رحم  آر  که  ما   سوخته‌ی   داغ خداییم

"مولانا"

/ 0 نظر / 19 بازدید