من به هیچ وجه خدا را لمس نکرده ام ،
خدایی که لمس کردنی باشد که دیگر خدا نیست.
اگر هر دعایی را هم اجابت کند ،همین طور.
همانجا بود که برای اولین بار حدس زدم که ،عظمت دعا
بیش از هر چیز در این امر نهفته است که پاسخی به آن داده نمی شود و
زشتی سوداگری را به این مبادله راهی نیست.
این را هم دریافتم که آموختن دعا آموختن سکوت است
و عشق فقط از جایی شروع می شود
که دیگر هیچ انتظاری برای گرفتن هیچ چیز وجود نداشته باشد.
عشق تمرین نیایش است و
نیایش تمرین سکوت...

/ 2 نظر / 17 بازدید
نبضگير

ماه رمضان شد می و میخانه بَر اُفتاد عشق و طرب و باده بوقت سحَر اُفتاد حلول ماه مبارك رمضان مبارك باد

مجید

دل دیگه اون طاقتا رو نداره ، خدا نداره پشت سر هم داره بد میاره ، خدا میاره از در و دیوار واسه دل میباره ، خدا میباره دل دیگه اون طاقتا رو نداره ، خدا نداره پشت سر هم داره بد میاره ، خدا میاره واسه به جز گریه دیگه دوا نداره ، خدا نداره