پسوند نام های مردم اشکورات

در ایران انتخاب نام خانوادگی بشکل امروزین از سالهای انقلاب مشروطیت در میان قشر روشنفکر جامعه معمول شد.با پایان جنگ جهانی اول اداره سجل احوال تهران آغاز بکار نمود و بعدها در زمان رضا شاه لوایحی به تصویب رسید که بر اساس آن استفاده از القاب گذشته منسوخ و انتخاب نام خانوادگی برای کلیه اتباع ایرانی اجباری گردید.

نامهای خانوادگی ممکن است دارای پسوند ، میانوند ، پیشوند و یا فاقد آن باشند. با این حال اکثر نام های خانوادگی اکثرا نسبی بوده و فرد یا فامیل را به یک فرد مهم ، به یکی از اجداد ، به یک محل ، به یک دودمان و... نسبت می دهند.

زمانی بعضی از افراد از داشتن پسوند نام خانوادگی خود خصوصا در سنین پایین احساس شرم میکنند و نوعی خجلت زدگی در بین سایر افراد را دارند و یا از گفتن پسوند خود امتناع می ورزند.  با افزایش سن کم کم رشد فکری باعث تغییر نگرش فرد میشود و بدنبال هویت خویش میگردد. پسوند نشاندهنده ی هویت شخص می باشد و باید حفظ گردد. ممکن است شخصی اصلا محلی که پسوندش را به دوش می کشد ندیده باشد ولی احساس رضایت بخشی و زیبایی داشته باشد.

در منطقه ی اشکورات رودسر نیز بیشتر افراد دارای پسوند خانوادگی می باشند و بیشتر پسوند ها از محل زندگی فرد حکایت  دارد  . بعنوان مثال :

صدر اشکوری ، اشکوری  ،اشکواری ، لامشکن ، گوابری ، کیا اشکوریان ، اشکور لجی ، زیازی ، کیاسه ،کندسری ، چاکلی ، شوکی و ...

این پسوندها در برگیرنده ی روستاهایی نظیر : شوئیل ، لامشکن ، گره گوابر ، زیاز ، کیاسه ، آغوز بن کندسر ، چاکُل ، شَوَک ، یازن ، تُمل ، لَج  و .... می باشند.

در تمامی روستاهای  بالا اشکور دیده می شود که نام  اشکور در  نام خانوادگی بیشتر ساکنان وجود دارد و اسم خود روستا کمتر به چشم میخورد .  : 

آکنه : اشکور فرجی

افی : اشکور آقاجانی

تُمُل : کیا اشکوریان

سِپارده و کیت  : اشکور کیایی

کلایه : اشکور وکیلی

لَج : اشکور لجی

میج : اشکور قربانی

نارنه : سادات اشکوری

نَداک : اشکور دلیلی

یازِن : اشکواری

برگرفته  از وبلاگ ارنگ اشکوری

 

/ 0 نظر / 24 بازدید