ازادی....نیما

آزادگی ِ هیمه‌ی جان سوختن است

خورشید، بزرگی‌اش به افروختن است

جانا گِله از سوزش ِ آتش زچه روست

آزادی ِ ما سوختن آموختن است

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرزین کارگر

درود قالب جدید مبارک قشنگه مطلبت هم قشنگ بود گیلک بمانی