بایزید بسطامی گفت: هیچ کس بر من چنان غلبه نکرد که جوانی از بلخ، از حج می آمد.
مرا گفت: یا بایزید، حد زهد نزد شما چیست؟
من گفتم: چون بیابیم بخوریم و چون نیابیم صبر کنیم. ...
گفت: سگان بلخ نیز همین صفت دارند!
پس من او را گفتم: حد زهد نزد شما چیست؟
گفت: ما چون نیابیم صبر کنیم و چون بیابیم ایثار کنیم...


"سهروردی _ عوارف المعارف"

/ 1 نظر / 25 بازدید