بلور نور

قلب

تصور یه دنیا با ادمهای بلوری شفاف  

چشمهایم را بستم تصورکردم یه جایی هستم با دریای ابی ابی ابی زلال زلال  کف دریا شفاف و براق پراز نورساحلش پوشیده از ماسه های درخشان و سفید تمیز تمیز تمیز هواش نه سرد ونه گرم مطبوع مثل دم دمقلبای اردیبهشت  و پرنده های زیبا بر فراز اسمون  صدای پرنده ها  گوش نواز و روح نواز اسمون قشنگ  و پرا زنور رنگهاش انقدر قشنگ که  روحت همینطور از خوشی سرشاره  ادمهاش بلوری  قلبهاشون  تیک تیک تیک روشن ووشفاف  مثل الماس درخشان  چشمهاشون پراز عشق  وامید سرشار از مهربونی و صداقت حتی یه نقطه سیاهرو قلب هیچکس نیست ...............واوووتصورکن  حتی اگر تصورکردنش سخته  .................روحت میپره بالا  میپره پایین شاد وشاد وشاد  وشاد مثل پرنده هاست  نه غم اینده نه افسوس گذشته  همه چیز عالی ...................همه چیز شاد همه چیز عشق ................................................................................................................قلب

/ 1 نظر / 61 بازدید