بوی باران، بوی سبزه ،بوی خاک....... شاخه های شیشه باران خورده پاک

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم ...... ای دریغ از من اگر مستم نسازد افتاب

نقل و سبزه در میان سفره نیست !......جامت از ان می که میباید تهی است!!

نقل و سبزه در میان سفره نیست....نقل و سبزه در میان سفره نیست!!!


/ 2 نظر / 8 بازدید
علي مراقي ..يوج

سـکـــــــه ی زنـدگـیم شـیـــــــر نـدارد امــــــــا هـمـیـن خـطـی کـه مـــــــرا بـه تــــــو وصـــــــــــــــــل نـگـه مـی دارد را بسیـــــار دوســـــــت مـی دارمـــ ..