کمی هوا برای من کمی هوا برای تو

کمی هوا برای من کمی هوا برای تو 

کمی نفس برای من کمی نفس ازان  تو 

بگذار سهم من از زندگی پاکیزه ترین خلقت خدا باشد .......سیال و جاری در حجم بی حجمی  در وزن بی وزنی ابی ابی پاک و روشن زیبا همچون باران 

عکس/ طبیعت بهاری سپارده اشکور

/ 0 نظر / 62 بازدید