روی کاغذای رنگی

عکس یک ماهی کشیدم

از تو دفتر ستاره عکس ماه تورو چیدم

دلم از ارزو لبریز چشمم از ایینه ابی

اره دیشب ترو دیدم

تورو تو خواب وای چه خوابی

تو رو دیدم تورو اره

تویی که واسم نوشتی

 خطی از عشق دوباره

وای چه اسون میشه با نگات سفر کرد

صد هزار راه شبارو بی خطر کرد

وای چقدر پر بودی ار بارون احساس

همه قلب اطاق کوچیکم پر از گل یاس

دستمو گرفتی و بردی منو تا اوج ابرا

اومدم سر بخورم برم پایین گفتی نه حالا

وای چه خوابی بود تو بودیو منو یه دنیا اشتی

کاش می موندم اونجا و

من رو تو تنها نمی ذاشتی

 ..............