من دلم تنگ است
برای بی اجازه آمد و رفت کردن ها
برای بی بهانه دوست داشتن ها
برای بی غرور خواستن ها
من دلم تنگ است
آسمان روزگارم غرق نیرنگ است