میان ِ ماندن و رفتن حکایتی کردیم

که آشکارا در پرده‌ی ِ کنایت رفت.

مجال ِ ما همه این تنگ‌مایه بود و، دریغ

که مایه خود همه در وجه ِ این حکایت رفت.
 

۲۸ خرداد ِ ۱۳۳۹

Share/Save