آزادگی ِ هیمه‌ی جان سوختن است

خورشید، بزرگی‌اش به افروختن است

جانا گِله از سوزش ِ آتش زچه روست

آزادی ِ ما سوختن آموختن است