* آدم خوبه که ...

اونکه دل یل بوکونه خوجیره                   خو موشکله حل بوکونه خوجیره

آدم اگر کهنه خرابه خونه                         ویر موجلل بوکونه خوجیره

خو دل ویره بوشوره عشقی جی                 بی غش و بی غل بوکونه خوجیره

خوشکه هیمه خورر سوجه پو نخه              ترهیمه تش بل بوکونه خوجیره

تابستونی خوشکه گلی مین جی                  دونه اگر کل بوکونه خوجیره

ترمه بگیته شبی مین که سرده                  وز وز اگر لل بوکونه خوجیره

برمه دبو آدم اگر خوناوه                         خو چشمی مین سل بوکونه خوجیره

ترجمه فارسی :

آنکسی که دلش را پاک کند و مشکل خودش را برطرف سازد خوب است.

آدمی اگر خانه خرابی را آباد بکند کار بزرگی کرده است.

ودلش را با عشق شستشو دهد و بی غل و غش کند خوب است.

هیزم خشک خودش می سوزد اگر هیزم تر و خیس بسوزد کار عجیبی است.

واگر در تابستان از میان خاک خشک دانه سبز شود جالب است.

ودر شب های سرد زمستان اگر پشه پیدا شود جای حرف دارد.

واگر آدم خونابه دلش را درمیان چشمان خود جمع کند کار خوبی کرده است.