نمای نزدیک شاه سفید کوه
 

 
  تمل  ازروستاهای بالا اشکور بسیار زیبا