سلام می فرستم به روح پدر مرحومم که عاشق مردم دیارش بود ودرود دیگر به مردم سختکوش وزحمتکش ومحروم اشکورات .به مردمی اصیل وباغیرت که در سختی ها مردانه ایستاده اند ومحرومیت ها انان را به زانو در نیاورده وبه جوانان این خطه که باعث افتخارند  ودستان  تمامی زحمتکشان دیارم را بوسه میزنم وسر تعظیم فرود میاورم برانانکه همچنان تلاشگرند ...اما سخنی با مسئولان...

سری به سرزمین سرسبز من بزنید وعمق محرومیت این مردم محروم در طی سالیان را از نزدیک حس کنید ...سخن کوتاه..ومنتظر حضور سازنده اتون در این دیار همیشه سرافراز