خداوند نعمت بزرگی که به آدمها داده است این است که ازشنیدن سکوت عاجزند واز این روست که همگی آسوده و خوش زندگی می کنند.

 

پرونده:Dr Ali Shariati.jpg 

درباره من : وقتی که دیگر نبود من به بودنش نیازمند شدم. وقتی که دیگر رفت من به انتظار آمدنش نشستم. وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد . من او را دوست داشتم. وقتی او تمام کرد من شروع کردم . وقتی او تمام شد من آغاز شدم. و چه سخت است تنها متولد شدن مثل تنها زندگی کردن است مثل تنها مردن. دکتر علی شریعتی- دفترهای سبز47


 

خاطره ایی  از "پوران شریعت رضوی" (همسر دکتر)

علی تعریف میکرد: روزی یکی از سربازهایی که نگهبان سلول من بود, سوال کرد تو را برای چی گرفته اند؟ اسلحه داشتی؟ جواب دادم : بله. پرسید چندتا داشتی؟ جواب دادم : دو سه تا. پرسید مارکش چه بود؟ گفتم : خودکار.

 من از هرچه که انسان تاکنون بر روی این خاک بناکرده پنج چیز را دوست دارم...

محراب را , مناره را , پنجره را , شمع را و آینه را.

دکتر علی شریعتی

 زنده یادیاد ونام معلم شهیددکتر علی شریعتی