زنان زحمتکش اشکور

جایی خواندم زنان شمالی بخاطر اینکه مردانشان دایما بعنوان جنگاور در لشگر کشی شاهان
حضور داشته اند چنین مردانه کارا شده اند