سلوک خردمندانه

مردم اغلب غیر منطقی ، خود محور و متعصب هستند ،در هر حال      ،      آنها را ببخش  !

 اگر مهربان باشی  ، مردم تو را متهم می کنند که پشت این مهربانی ها هدف های خود خواهانه پنهان شده است ،در هر حال      ،     مهربان باش !

اگر موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی به دست خواهی آورد ،در هر حال      ،     موفق شو !اگر صادق و صریح باشی ، ممکن است تو را فریب دهند ،در هر حال      ،     صادق و صریح باش !

چیزی را که برای ساختنش سال ها تلاش کرده ای را می توانند در یک شب نابود کنند ،در هر حال      ،     تو بساز  !اگر آرامش و خوشبختی را بیابی ،  مورد حسد واقع می شوی ،در هر حال      ،      به دنبال خوشبختی باش   !کار خوب امروز تو را ،  فردا اغلب افراد فراموش می کنند  ،در هر حال      ،      تو کار خوبت را انجام بده   !بهترین هایت را به دنیا بده     ،   و این ممکن است هرگز کافی نباشد  ،در هر حال      ،      تو بهترین هایت را به دنیا بده  !می دانی ؟ در آخر ،هرچه بوده بین    تو      و خدا    ی توست  ،در هر حال      ،     هیچ کدام بین تو   و   آنها      نبوده است !می گویند مادر ترزا این شعر را در اتاقش نصب کرده بود و آنقدر به این شعر علاقه داشت که  اکثرا تصور می کردند که سروده خود اوست.این شعر از " کنت کیت" است که در 19 سالگی آن را سرود زمانی که دانشجوی دانشگاه هاروارد بود.می گویند این شعر جزو معدود اشعاری است که خود یک سایت اینترنتی مستقل دارد .