سلامی به وسعت وپاکی و وسعت قلب تمام کوهستان نشینان  ............قطره ای ناچیز از دریای بیکران وابی خزر