بوی باران، بوی سبزه ،بوی خاک....... شاخه های شیشه باران خورده پاک

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم ...... ای دریغ از من اگر مستم نسازد افتاب

نقل و سبزه در میان سفره نیست !......جامت از ان می که میباید تهی است!!

نقل و سبزه در میان سفره نیست....نقل و سبزه در میان سفره نیست!!!