خدایا خدایا....به خاطر تمام چیزهایی که دادی، ندادی، دادی پس

گرفتی، ندادی بعدا دادی، ندادی بعدا می خوای بدی، دادی

بعدا می خوای پس بگیری، داده بودی و پس گرفته بودی،

اگه بدی پس می گیری، پس گرفتی دادی، پس گرفتی بعدا

می خوای بدی، اگه می دادی پس می گرفتی، نداده بودی

فکر می کردیم دادی و پس گرفتی، خلاصه خداجون سرتو

درد نیارم به خاطر همه شکر